Dynamisch kindcentrum

Basisschool De Abacus en Kinderopvang SKAR zijn met ingang van 1 januari 2014 opgegaan in 
IKC De Abacus. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden waardoor een gezamenlijk speelleerplein is gerealiseerd. Op het plein wordt groepsdoorbrekend gewerkt.
IKC De Abacus kent een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en de combinatiefunctionarissen Sport & Cultuur.
Kennismaking, verdieping, verrijking, ontspanning en talentontwikkeling staan hierbij centraal.

IKC de Abacus wordt een organisatie met een één loketfunctie. De organisatie vindt het belangrijk dat er voor ouders één aanspreekpunt is waar zij terecht kunnen. Dat betekent dat er in de frontoffice wordt gewerkt met één telefoonnummer, een gezamenlijk mailadres, één website, etc.. Bij de aanmelding van kinderen krijgen ouders te maken met een eenduidig verhaal, of ze nu komen voor de kinderopvang of de basisschool. Het IKC heeft een klein team van medewerkers dat de eerste opvang verzorgt. Daarin worden de kernwaarden van het IKC duidelijk weergegeven.

In de backoffice wordt er gezocht naar aspecten waarin de samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft.

Het IKC is van 7.00 uur tot en met 18.30 uur geopend. De school heeft een continurooster. Het IKC gaat zich (in de toekomst) oriënteren of het hanteren van andere schooltijden eventueel een reële optie is.

Onze doelstellingen

  1. Op IKC De Abacus hebben wij één doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar voor coöperatief leren, het pedagogisch- en didactisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren in een uitdagende leeromgeving.
  2. Op IKC De Abacus is één team werkzaam met medewerkers van de kinderopvang en de basisschool die gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat dezelfde visie en doelen nastreeft en een team dat gebruik maakt van elkaars expertise.
  3. IKC De Abacus is een dynamisch kindcentrum, waarbij flexibiliteit, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en multifunctionaliteit belangrijke aspecten zijn.
  4. IKC De Abacus is één organisatie voor kinderen, ouders en medewerkers met één loketfunctie en één team.
  5. Op IKC De Abacus willen we hoge opbrengsten bereiken door o.a. de inzet van Uk & Puk (VVE), opbrengstgericht werken en coöperatief leren.
  6. Op IKC De Abacus wordt iedereen uitgedaagd om interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.