Opbrengstgericht werken

Op De Abacus werken we opbrengstgericht. Hetgeen betekent dat we de beschikbare data, met name de resultaten van de Cito-toetsen, gaan benutten voor het verbeteren van ons onderwijs.
Concreet betekent dit dat wij de gegevens verzamelen en gericht gebruiken om leerlingenresultaten te verbeteren.
Meten van leerlingresultaten, analyse ervan en aanpassingen van het onderwijs naar aanleiding van de analyse van resultaten zal op De Abacus een cyclisch proces moeten worden.

Effectief Onderwijs in de basisvaardigheden vormt op De Abacus het inhoudelijk kader in de cycli voor opbrengstgericht werken.

In de praktijk zijn bij ons de volgende aspecten van effectief onderwijs zichtbaar:

  • Doelen: het stellen van hoge doelen en doelgericht werken
  • Tijd: besteden van voldoende tijd aan de basisvaardigheden en extra tijd voor de risicoleerlingen
  • Aanbod: doorgaande leerlijn, beredeneerd aanbod, gebruik maken van goede methoden en materialen
  • Instructie: gebruik maken van het directe instructiemodel
  • Differentiatie: principes van convergente differentiatie toepassen
  • Monitoring: de ontwikkeling van de leerlingen volgen met methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen en door observatie en gesprekken